TCAS Logo

สถิติการสอบ

สถิติการสมัคร สถิติการสอบ และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในปีที่ผ่านมา

รายงานค่าสถิติพื้นฐาน

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด


ข้อมูลภาพสถิติ TCAS66