เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวTerms of Service & Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งานระบบ TCAS67 (mytcas.com และ student.mytcas.com) ฉบับนี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและบริการต่าง ๆ ของระบบ TCAS67 (mytcas.com และ student.mytcas.com) แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้รายต่าง ๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

1. คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

 1. 1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ
 2. 1.2 “เนื้อหาหลัก” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ
 3. 1.3 “เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัปโหลดบนระบบการให้บริการฯ
 4. 1.4 “ระบบ” หมายถึง เว็บไซต์ TCAS (student.mytcas.com)

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

 1. 2.1ผู้ใช้ทุกรายที่ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของระบบ ต้องอ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการฯ
 2. 2.2 กรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้เยาว์จะถือว่าได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบกฎหมาย
 3. 2.3หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ระบบอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว ระบบจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไข รวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของระบบหรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ระบบกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป

4. บัญชี

 1. 4.1 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน มีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. 4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตน (Authentication information) ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ระบบอาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น
 3. 4.3 บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 5.1 ระบบให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก
 2. 5.2 ระบบจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสม
 3. 5.3 ระบบให้คำมั่นที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6. การให้บริการฯ

 1. 6.1ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 2. 6.2ระบบขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบบเห็นสมควร เช่น อายุ การระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
 3. 6.3ระบบขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบบเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้
 4. 6.4 ระบบอาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
  (2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น
  (3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
  (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
  (5) เมื่อระบบเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

7. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไม่สามารถพึ่งพาบริการฯ นี้เป็นบริการหลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานดับเพลิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งให้บริการฉุกเฉิน

8. การประกาศ

ระบบขอสงวนสิทธิ ในการประกาศแจ้งข้อมูลของระบบหรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ

9. ผู้ให้บริการภายนอก

การให้บริการฯ นี้อาจมีเนื้อหา หรือบริการอื่นใดซึ่งให้บริการหรือจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก ในการนี้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหา หรือบริการฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อื่นใดซึ่งผู้ให้บริการภายนอกได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

10. เนื้อหา

 1. 10.1 ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บริการฯ เนื้อหาหลักที่จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ ของผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือโอน อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่บุคคลภายนอกได้ (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)
 2. 10.2 ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
 3. 10.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้ (Back-up) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง ระบบไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด

11. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 1. 11.1 ในรอบการสมัครใด ๆ หากมีเงื่อนไขที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เพื่อยืนยันการขอสมัครและประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายในระบบในช่วงเวลาที่ระบบกำหนด ซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองและรักษาสิทธิ์ในใบสมัครนั้น
 2. 11.2ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการยืนยันการสมัครในระบบตามช่วงเวลาที่ระบบกำหนด อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการสมัครดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการขอยกเลิกใบสมัครดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้

12. ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ระบบกำหนด

 1. 12.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. 12.2 การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. 12.3 การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม
 4. 12.4 การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ระบบและ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 5. 12.5 การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเสียจากที่ระบบกำหนดไว้
 6. 12.6 การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 7. 12.7 การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (bots) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำ ๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของระบบหรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
 8. 12.8 การถอดรหัสซอร์สโค้ด (Source Code) ของบริการฯ โดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
 9. 12.9 การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 ถึงข้อ 12.8 ข้างต้น
 10. 12.10 การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 12.1 ถึงข้อ 12.9 ที่ ทปอ. เห็นว่าไม่เหมาะสม

13. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 1. 13.1 ผู้ใช้มีหน้าที่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบบกำหนดเปิดให้บริการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ
 2. 13.2 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ระบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากระบบเนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ระบบทันที ที่ระบบร้องขอ

14. ข้อจำกัดความรับผิดของระบบ

 1. 14.1 ระบบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ
 2. 14.2 ระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบอื่น หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับระบบซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

15. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

 1. 15.1 สำหรับการแจ้งเตือนจาก ระบบหรือ หน่วยงานในเครือ ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ ระบบอาจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการหรือเว็บไซต์ของ ระบบเอง

16. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

 1. 16.1 ทปอ. จะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการประมวลผลการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://student.mytcas.com แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. 16.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ทปอ.จะแจ้งให้ท่านทราบ และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
 3. 16.3ทั้งนี้ ทปอ.จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

17. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 17.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทปอ.จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยแจ้งให้ท่านทราบก่อน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26
 2. 17.2 ทปอ.จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มเปิดใช้งานระบบ
 3. 17.3 ทปอ.จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ ทปอ.ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 16
 4. 17.4 ทปอ.ได้รวบรวมข้อมูลของท่านจากท่านโดยตรงและจากแหล่งที่มาอื่น อันได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มหาวิทยาลัย และสถาบันการเงิน เป็นต้น ภายใต้วัตถุประสงค์ของระบบ TCAS และประโยชน์ของท่าน
 5. 17.5 ทปอ.จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติให้กระทำได้
 6. 17.6 การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทปอ.จะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26
 7. 17.7 ทปอ.จะดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให้ ใช้ หรือเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้
 8. 17.8 ในกรณีที่ ทปอ.จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ทปอ.ทราบก่อน และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่ ทปอ.
 9. 17.9 ทปอ.อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ หน่วยงานผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และ/หรือบริการ ให้แก่ท่าน
 10. 17.10 ในกรณีที่ ทปอ.ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตราฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

18. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

19. คู่มือการใช้งาน

ต้องศึกษาวิธีการใช้งานระบบอย่างละเอียดรอบคอบ โดยดูคู่มือได้ที่เมนู คู่มือการใช้งาน หรือ เว็บไซต์ mytcas.com

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566