เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา TCAS67

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED