เรื่อง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไม่สะดวกเป็นสนามสอบ TGAT/TPAT2-5