ถ้าหากผู้สมัครค้นหาชื่อ นามสกุลแล้วไม่พบ ต้องทำอย่างไร?

เมื่อผู้สมัครทำการค้นหาชื่อ นามสกุล หรือชื่อสถานศึกษาแล้วไม่พบ อาจจะมาจากการสะกดชื่อผิด ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีคำว่า “แม่” ให้ใช้สระแอ แทน สระเอ 2 ตัว เ เ

  • สระเอ 2 ตัว ให้ใช้สระแอ
  • นิคหิตและสระอา ให้ใช้สระอำ
  • สระอิ ที่ลำดับผิด
  • สระอุ ที่ลำดับผิด
  • การันต์ ที่ลำดับผิด