คู่มือการใช้งานระบบ CBT

1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์


2. การทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

กรณีที่ผู้สมัครเลือกประเภทข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 ระบบแสดงข้อมูล สำหรับการใช้เป็นหลักฐาน ในการทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • รหัสประจำตัวสอบ
  • เลขบัตรประชาชน
  • วันทดลองสอบ
  • เวลา
  • สนามสอบ
  • อาคาร

หมายเหตุ: กรุณามาถึงสนามทดลองสอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย

การทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำการทดลองสอบบนสนามจริง (On site) ตามสนามสอบที่ระบุโดยให้ผู้สมัครเข้าสู่ระบบของเว็บ student.mytcas.com และแสดงหน้าจอตามรูป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

การทดลองสอบเป็นการช่วยให้ผู้สมัครคุ้นเคยกับระบบและห้องสอบ ไม่มีผลกับคะแนนในวันสอบจริง

ตัวอย่างหน้าจอและกระบวนการสอบ ผู้สมัครสามารถทดลองทำรายการผ่านเว็บไซต์ได้ที่ cbt.mytcas.com


3. การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก “ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT” เพื่อดูผลสอบทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายละเอียดผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือก “หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา

กรณีผู้สมัครแบบกระดาษ จะต้องรอประกาศผล ในวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะแสดงสถานะ ”รอประกาศผล”

กรณีผู้สมัครขาดสอบ ระบบจะแสดงสถานะ “ขาดสอบ” ในรายวิชานั้นๆ

ตัวอย่าง หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT/TPAT2-5 ประจำปี 2566


4. การขอทบทวนคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์

กรณีที่ผู้สมัครต้องการขอตรวจคำตอบและขอทบทวนผลคะแนนสอบ เลื่อนหน้าจอลงมาท้ายสุดของผลการสอบ เลือก “การขอทบทวนผลคะแนนสอบ CBT” ซึ่งสามารถทำรายการได้ ภายในวันและเวลาที่กำหนด

การขอทบทวนผลคะแนนสอบเป็นช่องทางสำหรับการ ตรวจสอบคำตอบของตนเองพร้อมกับผลคะแนนสอบที่ได้ ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดในการตรวจให้คะแนน ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบได้ กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก รับทราบ

ระบบแสดงรายชื่อวิชาที่ต้องการขอตรวจสอบกระดาษคำตอบ

1. อัตราค่าธรรมเนียมการขอทบทวนผลคะแนน

1.1 รายวิชา วิชาละ 100 บาท

1.2 จ่ายค่าธรรมเนียม 300 บาท

สามารถขอทบทวนผลคะแนนได้ทุกรายวิชาที่เข้าสอบ

2. ผู้สมัครจะเรียกดูกระดาษคำตอบได้ก็ต่อเมื่อสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

เลือกสาขาวิชาที่ท่านต้องการขอตรวจสอบกระดาษคำตอบ สามารถเลือกทุกรายวิชา หรือ บางรายวิชาได้ (หากเลือก 3 วิชาที่ต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบ ระบบจะเลือกทั้งหมดให้)

ระบบสรุปค่าธรรมเนียม และยอดเงินที่ต้องชำระ สามารถชำระเงินผ่าน QR Code ทุกธนาคาร หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ เลือก “ยืนยันและชำระเงิน”

ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ทุกธนาคารฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินการขอทบทวนผลคะแนนสอบแล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงตัวเลือก “ดูคำตอบและคะแนนข้อสอบ”

ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อวิชาที่ขอทบทวนผลคะแนน เลือกรายวิชาที่ต้องการตรวจ

 

ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่เลือกตรวจคำตอบ

หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจให้คะแนน ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอทบทวนคะแนนได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สามารถส่งได้ครั้งเดียว ภายในวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ยื่นคำร้องในเวลาที่กำหนด ถือว่ายอมรับคะแนนโดยปริยาย

กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ ไม่สามารถขอทบทวนคะแนนได้ ก่อนกรอกแบบฟอร์ม

กรณีพบการคำนวณคะแนนผิด ให้กรอกรายละเอียดอธิบาย หรือ พบข้อที่เฉลยผิด ให้เลือกข้อนั้นๆ และกรอกรายละเอียดอธิบาย จากนั้นเลือก “ยื่นคำร้องขอทบทวนคะแนน”