TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบ

 • ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 

  1. ความสามารถทางการสื่อสาร

  2. ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 

  3. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4. ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  5. ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

  จำนวน: 50 ข้อ
 • คุณลักษณะความเป็นครู

  1. การมีมนุษยสัมพันธ์

  2. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

  3. การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น

  4. การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น

  5. การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ

  จำนวน: 50 ข้อ
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 180 นาที

จำนวนข้อ

ความสามารถทางการสื่อสาร
10 ข้อ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
10 ข้อ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ข้อ
ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
10 ข้อ
ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
10 ข้อ
การมีมนุษยสัมพันธ์
10 ข้อ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
10 ข้อ
การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
10 ข้อ
การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
10 ข้อ
การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ
10 ข้อ
รวม100 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • 1. ท่านเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 นานกว่า 5 ปี เริ่มต้นเปิดเทอมปีนี้ ท่านประเมินและติดตาม ผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วพบว่า นักเรียน 1 ใน 3 เรียนรู้ช้ากว่าเพื่อน ๆ ทาให้เพื่อนบางคนต้องรอ ระหว่างการทาแบบฝึกหัดในห้องเรียน ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนรู้และการปรับตัวกับสภาพการ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนปรับตัวได้เร็ว ในขณะที่บางคนปรับตัวได้ช้า ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียน

 • 2. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านได้มาหารือกับท่านซึ่งเป็น หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยว่า ในฐานะโรงเรียนพี่จะทาอย่างไรจึงจะหาครูไปช่วยสอนภาษาไทย ในโรงเรียนน้องซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ที่กาลังรอการบรรจุครูประมาณอีก 8 เดือน ท่านจะเสนอความคิดอย่างไร

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ปัญหาการขาดแคลนครูมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การ ปฏิบัติตามตัวเลือก 1 เป็นการปฏิบัติภายใต้การอนุมัติของผู้บริหาร องค์กรและไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้อื่น และเป็นผลดีต่อนักเรียน หากขาดครูนักเรียนก็ที่ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้

 • 3. ข้อใดคือประโยชน์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล เครื่องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้การเรียนรู้มิได้จากัดอยู่ใน ระบบห้องเรียนแบบเดิม ๆ แต่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะและ รู้เท่าทันโลกดิจิทัล