TPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

โครงสร้างข้อสอบ

 • หมวดที่ 1

  เนื้อหา

  การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน

  สมรรถนะ

  1. ความเข้าใจความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ที่มีต่อกระบวนการคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
  2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ที่มีต่อกระบวนการคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
  3. การนำความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ไปใช้กับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน

  ระดับการประเมิน

  ระดับที่ 1 ความเข้าใจ

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 2 การวิเคราะห์

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 3 การสังเคราะห์

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก
  จำนวน: 24 ข้อ
 • หมวดที่ 2

  เนื้อหา

  การวัดความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม

  สมรรถนะ

  1. ความเข้าใจด้านทฤษฏีสี จิตวิทยาการการใช้สี และทฤษฎีด้านความงามที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
  2. การวิเคราะห์และการนำไปใช้

  ระดับการประเมิน

  ระดับที่ 1 ความเข้าใจ

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และการนำไปใช้

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก
  จำนวน: 16 ข้อ
 • หมวดที่ 3

  เนื้อหา

  การวัดความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม

  สมรรถนะ

  1. ความเข้าใจพื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
  2. การวิเคราะห์
  3. การนำไปใช้

  ระดับการประเมิน

  ระดับที่ 1 ความเข้าใจ

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 2 การวิเคราะห์

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 3 การนำไปใช้

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก
  จำนวน: 24 ข้อ
 • หมวดที่ 4

  เนื้อหา

  การวัดการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง

  สมรรถนะ

  1. ความเข้าใจพื้นฐานด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง
  2. การวิเคราะห์มิติสัมพันธ์และรูปทรง

  ระดับการประเมิน

  ระดับที่ 1 ความเข้าใจ

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน รวม 16 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 15 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก

  ระดับที่ 2 การวิเคราะห์

  • จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 20 คะแนน)
  • ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก
  จำนวน: 16 ข้อ

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก
80 ข้อ
รวม80 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ตัวอย่างข้อสอบ TPAT4

  หมวดที่ 4 การวัดความรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง (ระดับที่ 1 ความเข้าใจ)

  โจทย์ 

  จง เลือก รูปทรง 3 มิติ จาก ตัวเลือก ที่สอดคล้องกับแปลนและรูปด้านที่กำหนดให้

   

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →