TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบ

 • ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้

 • TPAT21 ทัศนศิลป์ 100 คะแนน ประกอบด้วย

  พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน

  1. หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
  2. การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
  3. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  4. การเห็นคุณค่าและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์

  ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน

  1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
  2. การนําศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
  3. ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน
  จำนวน: 50 ข้อ
 • TPAT22 ดนตรี 100 คะแนน ประกอบด้วย

  องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน

  1. จังหวะ (Rhythm)
  2. ทํานอง (Melody)
  3. เสียงประสาน (Harmony)
  4. รูปพรรณ (Texture)
  5. สีสันของเสียง (Tone Color)
  6. ลักษณะของเสียง
  7. รูปแบบ (Form)

  บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน

  1. ประวัติและวรรณคดีดนตรี
  2. เครื่องดนตรีและแหล่งกําเนิดของเสียง
  3. ระดับของการฟัง
  4. หลักในการปฏิบัติทักษะดนตรี
  5. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคมและการประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิต
  จำนวน: 50 ข้อ
 • TPAT23 นาฏศิลป์ 100 คะแนน ประกอบด้วย

  พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

  1. การเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์
  2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย

  การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน

  1. อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ดีใจ มีความสุข เบิกบาน
  2. อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เจ็บปวด สิ้นหวัง
  3. การสื่อความหมาย
  4. การแสดงออกทางสีหน้าแววต��

  หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน

  1. ทิศทาง
  2. ระดับ
  3. ขนาด
  4. การใช้พื้นที่ในการแสดง
  5. การเคลื่อนที่และแปรแถว

  ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

  1. การแก้ไขสถานการณ์ก่อนการแสดง
  2. การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างการแสดง
  จำนวน: 50 ข้อ
 • การคิดคะแนนรวม

  คะแนนรวม คำนวณจากการเฉลี่ยทั้งสามส่วน เต็ม 100 คะแนน

จำนวนข้อ

TPAT21 ทัศนศิลป์
50 ข้อ
TPAT22 ดนตรี
50 ข้อ
TPAT23 นาฏศิลป์
50 ข้อ
รวม150 ข้อ
คะแนนเต็ม
TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ | คะแนนรวม (TPAT21+TPAT22+TPAT23)
100 คะแนน
TPAT21 ทัศนศิลป์
100 คะแนน
TPAT22 ดนตรี
100 คะแนน
TPAT23 นาฏศิลป์
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • TPAT21 ทัศนศิลป์

  ตอนที่ 1 พื้นฐานทางทัศนศิลป์

  1. ภาพนี้แสดงความรู้สึกข้อใด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. ในบางกรณีศิลปะไทยคือการแก้ไขปัญหา จงเลือกปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานออกแบบลายผ้าไทย

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • ตอนที่ 2 ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

  1. ข้อใดต่อไปนี้ให้สีแดง

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. สีน้ำ (Water Color) และสีอะคริลิก (Acrylic Color) มีคุณลักษณ์เหมือนกันอย่างไร

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • TPAT22 ดนตรี

  ตอนที่ 1 องค์ประกอบดนตรี

  1. โน้ตในข้อใดมี��ะดับเสียงสูงที่สุด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. จากรูปภาพที่ให้มา ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับ กับว่า Beat หรือ จังหวะชีพจร ในดนตรีสากล และจังหวะฉิ่ง ในดนตรีไทยมากที่สุด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • ตอนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี

  1. การเกิดเส���ยงของเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เหมือนกัน

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. ในงานกีฬาสีของโรงเรียน เมื่อประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จะต้องใช้เพลงใด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • TPAT23 นาฏศิลป์

  ตอนที่ 1 พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์

  1. หากต้องการกระตุ้นให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. ข้อใดเรียงลําดับถูกต้องจาก “ท่ายืน” ไปสู่ “ท่านอน”

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • ตอนที่ 2 การสื่อสารด้วยท่าทาง

  1. หากมีความสุข ควรปฏิบัติตามข้อใด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. ข้อใดแสดงถึงการปฏิเสธ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • ตอนที่ 3 หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์

  1. ข้อใดไม่ใช่ท่าที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • 2. ท่าใดไม่สัมพันธ์กับคําว่า “กว้างใหญ่”

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

 • ตอนที่ 4 ปฏิภาณไหวพริบในการแสดงนาฏศิลป์

  1. ระหว่างการแสดงระบำมวลหมู่ หากพบว่าผ้านุ่งหรือกระโปรง หรือกางเกงที่ตนเองสวมอยู่กำลังจะหลุด ควรปฏิบัติอย่างไร

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →