TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล

โครงสร้างข้อสอบ

 • สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

  1) ความสามารถทางภาษา

  2) ความสามารถทางตัวเลข

  3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

  4) ความสามารถทางเหตุผล

  จำนวน: 80 ข้อ
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

จำนวนข้อ

ความสามารถทางภาษา
20 ข้อ
ความสามารถทางตัวเลข
20 ข้อ
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
20 ข้อ
ความสามารถทางเหตุผล
20 ข้อ
รวม80 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ความสามารถทางภาษา

  ข้อสอบความสามารถทางภาษามี 4 ด้าน คือ

  1) การสื่อความหมาย

  2) การใช้ภาษา

  3) การอ่าน

  4) การเข้าใจภาษา

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างข้อสอบ

  1. ความสามารถในการสื่อความหมาย

  (1) ข้อใดมีความหมายแคบที่สุด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการสื่อความหมาย

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำว่า “นี้” ทำให้ตัวเลือก 5 มีความหมายแคบกว่าตัวเลือกอื่น

 • 2. ความสามารถในการใช้ภาษา

  (2) ข้อใดใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้ภาษา

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ตัวเลือกอื่น ๆ มีภาษาพูด ปะปน ในข้อความ

 • 3. ความสามารถในการอ่าน

  (3) ข้อความต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะเป็นบทสรุปของการบรรยายเรื่องใด
  “จงเคารพและเข้าใจในการดำรงอยู่ของแต่ละสังคม จงเคารพในกระบวนการคิดและการตัดสินใจของคนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม แล้วเราจะพบความเป็นหนึ่งของแต่ละคน เหมือนไม้ทุกต้นย่อมมียอดของมันเอง’”

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ข้อความแสดงให้เห็น บุคคลแต่ละคนจะมีคุณลักษณะที่เหนือคนอื่น ๆ การยอมรับการคิดและการตัดสินใจสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันระหว่างคนที่มีความแตกต่างกัน

 • 4. ความสามารถในการเข้าใจภาษา

  (4) ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่างต่อไปนี้

  “ประไพเป็นคนชอบพูดตรง ๆ แบบ___________จึงไม่มีใครชอบ แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่มาจากความจริงใจ”

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการเข้าใจภาษา

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เป็นสำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกับข้อความ

 • ความสามารถทางจำนวน

  ข้อสอบความสามารถทางจำนวน มี 4 ด้าน คือ

  1) อนุกรมมิติ

  2) การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

  3) ความเพียงพอของข้อมูล

  4) โจทย์ปัญหา

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างข้อสอบ

  1. อนุกรมมิติ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : อนุกรมมิติ

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ตัวเลขเรียงเพิ่มขึ้นทีละ 12 ฉะนั้น ตัวเลขที่ขาดหายไปในช่อง ? จึงเป็น 72 ข้อนี้จึงเลือกตอบตัวเลือก 2

 • 2. การเปรียบเชิงปริมาณ

  ให้เปรียบเทียบปริมาณทั้งสามนี้แล้วตอบตามตัวเลือก ดังนี้

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้ภาษา

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เมื่อคำนวณค่าของแต่ละสดมภ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้

  ได้ผลลัพธ์ดังนี้

  สดมภ์ ก. มีค่า 50

  สดมภ์ ข. มีค่า 52

  สดมภ์ ค. มีค่า 41

  ดังนั้น สดมภ์ ข. มีค่ามากสุด จึงเลือกตอบตัวเลือก 2

 • 3. ความเพียงพอของข้อมูล

  ข้อมูล (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาให้นักเรียนพิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้างจึงจะเพียงพอที่จะตอบคำถามนั้นได้ และตัดสินใจเลือกตอบดังนี้

   

  (3) สนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่าใด

  ข้อมูล ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวรอบรูป 48 เมตร

  ข้อมูล ข สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเส้นทแยงมุมยาว เมตร

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ปัญหานี้หาคำตอบได้โดยการแก้สมการ ข้อมูล ก สามารถใช้แก้สมการเพื่อหาค่าความยาวด้านแล้วนำไปหาพื้นที่ได้ หรือใช้ข้อมูล ข ในการหาคำตอบโดยใช้เส้นทแยงมุมหาได้เลย ข้อนี้จึงเลือกตอบตัวเลือก 4 เพราะใช้ข้อมูล ก หรือข้อมูล ข เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตอบคำถามได้

 • 4. โจทย์ปัญหา

  (4) การสอบครั้งหนึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้ชายต่อจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงเป็น 1 : 2 ถ้ามีผู้เข้าสอบผู้ชาย 100 คน จะมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงกี่คน

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการเข้าใจภาษา

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  จำนวนผู้เข้าสอบผู้ชายต่อจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิงเป็น 1 : 2 ถ้ามีผู้เข้าสอบผู้ชาย 100 คน ดังนั้นจะมีจำนวนผู้เข้าสอบผู้หญิง 200 คน ข้อนี้จึงเลือกตอบตัวเลือก 4

 • ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์

  ข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์ประกอบด้วย

  1) แบบพับกล่อง

  2) แบบหาภาพต่าง

  3) แบบหมุนภาพสามมิติ

  4) แบบประกอบภาพ

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างข้อสอบ

  1. แบบพับกล่อง

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : แบบพับกล่อง

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  จากรูปที่กำหนดให้เพื่อพับกล่องโจทย์พบว่าตรงกับตัวเลือก 2

 • 2. แบบหาภาพต่าง

   

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : แบบหาภาพต่าง

  ระดับความยาก

  ยาก

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  จากภาพที่กำหนดให้  เมื่อนำภาพจากโจทย์มาหมุนในทิศทางต่าง ๆ พบว่า ภาพตัวเลือก 2 เป็นภาพที่แตกต่างจากโจทย์ เพราะหางที่ชี้ขึ้นด้านบนยาวไม่เท่ากับโจทย์

   

 • 3. แบบหมุนภาพสามมิติ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  จากโจทย์ที่กำหนดให้ภาพมีการหมุนจากซ้ายไปขวาดังนั้น ตัวเลือกที่ตรงกับโจทย์ที่กำหนดให้คือตัวเลือก 4

 • 4. แบบประกอบภาพ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการเข้าใจภาษา

  ระดับความยาก

  ยาก

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เมื่อนำชิ้นส่วนที่กำหนดให้มาประกอบกับตัวเลือก 1 แล้วหมุนจะตรงกับโจทย์ที่กำหนดให้

 • ความสามารถทางเหตุผล

  ข้อสอบความสามารถทางจำนวน มี 4 ด้าน คือ

  1) อนุกรมภาพ

  2) อุปมาอุปไมยภาพ

  3) สรุปความ

  4) วิเคราะห์ข้อความ

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างข้อสอบ

  1. แบบอนุกรมภาพ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถด้านเหตุผล

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  จากภาพหาระบบได้ว่า ภาพที่กำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่และมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กสีขาวและสีดำอยู่ภายใน

  -เพิ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็กสีขาว ภาพละ 1 รูป จาก 1 รูป เป็น 2 รูป เป็น 3  รูป  จนภาพสุดท้ายจะเป็น 4 รูป ส่วนรูปสี่เหลี่ยมเล็กสีดำทั้ง 2 รูป จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  ฉะนั้นภาพต่อไปใน ? ตามตัวเลือก 1 จึงจะถูกต้อง

 • 2. แบบอุปมาอุปไมยภาพ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถด้านเหตุผล

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ความสัมพันธ์ของภาพคู่แรกที่กำหนดให้คือ ภาพของรูปทรงที่มีรูปขนาดเล็กอยู่ภายในรูปขนาดใหญ่ โดยทั้งรูปเล็กและรูปใหญ่มีรูปทรงเดียวกัน ความสัมพันธ์คือภาพเล็กภายในเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ แต่ไม่มีการเปลี่ยนรูปทรง ภาพที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดคือตัวเลือก 1

 • 3. แบบสรุปความ

  คำชี้แจง โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการตอบคำถาม

  ครอบครัวของฉันมีพี่น้อง 4 คน คือ ฉัน เจน ก้อย นนท์

  เจนเป็นน้องของฉัน และมีอายุมากกว่าก้อยและนนท์

  ก. ฉันเป็นพี่คนโต

  ข. นนท์เป็นผู้ชาย

  ค. ก้อยอายุมากกว่านนท์

   

  ข้อสรุปใดถูกต้อง

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถด้านเหตุผล

  ระดับความยาก

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เจนมีอายุมากกว่าก้อยและนนท์  เจนจึงเป็นพี่ของก้อยและนนท์ เมื่อเจนเป็นน้องของฉัน ก้อยและนนท์ จึงเป็นน้องของฉันด้วย และครอบครัวของฉันมีพี่น้องรวมกัน 4 คน จึงสรุปได้ว่าฉันเป็นพี่คนโต ตามข้อสรุป ก.จะไปคิดว่านนท์ต้องเป็นผู้ชาย ตามข้อสรุป ข. หรือ ก้อยอายุมากกว่านนท์ ตามข้อสรุป ค. ไม่ได้ เพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดไว้ ฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก 1

 • 4. แบบวิเคราะห์ข้อความ

  คำชี้แจง  โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการตอบคำถาม ข้อ (0) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  A B C D เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้

  • A และ B เป็นนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน
  • C และ D เป็นนักเรียนคนละระดับชั้นกัน
  • D เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

  ในการตัดสินใจเลือกตอบ มีเงื่อนไข ดังนี้

  (0)

  (ก) C เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

  (ข) A เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถด้านเหตุผล

  ระดับความยาก

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  โจทย์กำหนดให้ D เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และอยู่คนละระดับชั้นกับ C ฉะนั้น C จึงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่วน A และ B อยู่ระดับชั้นเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใด ฉะนั้น ข้อสรุป (ก) จึงถูก ส่วนข้อสรุป (ข) ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิด คำตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก 4