A-Level 89 Spn ภาษาสเปน

โครงสร้างข้อสอบ

 • สมรรถนะการใช้ภาษาในการสื่อสาร

  1) การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

  2) ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์

  3) ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม

  จำนวน: 50 ข้อ
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ

การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
20 ข้อ
ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์
20 ข้อ
ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม
10 ข้อ
รวม50 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • 1. การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

  A: Buenos días, __________.

  B: Sí, eh… ¿tiene una blusa negra?

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  ระดับการวัดระดับความยาก

  ความเข้าใจ

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล เลือกประโยคให้สอดคล้องกับบริบท

  A กล่าวคำทักทายสวัสดีตอนเช้า และถาม B ว่าต้องการให้ช่วยอะไร B ตอบรับ และถามว่ามีเสื้อสีดำไหม

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3 ¿en qué le puedo ayudar? ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหม

  คำอธิบายข้อที่ไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1 ¿qué le pongo? ให้ฉันเสิร์ฟอะไรคุณดี

  ข้อ 2 ¿de qué color quiere? คุณต้องการสีอะไร

  ข้อ 4 ¿cómo está? คุณสบายดีไหม

  ดังนั้น ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบทและไม่สมเหตุสมผล

 • 2. ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์

  Mi marido se encuentra muy mal. Después de una operación de corazón _____ hasta ahora.

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การนำไปใช้

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล เลือกกาลของคำกริยาให้ถูกต้องกับบริบท

  สามีของฉันอาการไม่ดีเลย หลังจากผ่าตัดหัวใจ ก็ยังไม่ฟื้นเลยจนถึงตอนนี้

  โดยการผ่าตัดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นแล้วในอดีต ในขณะที่การไม่ฟื้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันผ่าตัดจนถึงปัจจุบัน

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3 ยังไม่ฟื้น การกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันผ่าตัดจนถึงปัจจุบัน

  คำอธิบายข้อที่ไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1 no se despierta ไม่ฟื้น การกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  ข้อ 2 no se despertó ไม่ฟื้น การกระทำที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นแล้วในอดีต

  ข้อ 4 no va a despertarse จะไม่ฟื้น การกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

  ดังนั้นข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 กาลของคำกริยาไม่สอดคล้องกับบริบทและไม่สมเหตุสมผล

   

 • 3. ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม

  Cerca de 22 millones de alumnos estudiaron español como lengua extranjera en 2019, informa el Instituto Cervantes en su informe “El español: una Lengua viva”.
  Ese número equivale aproximadamente a la suma de la población de Chile (18,3 millones) con la de Uruguay (3,4 millones).
  Y los países donde más personas estudian español son Estados Unidos (8 millones) y Brasil (6 millones), añade el Instituto Cervantes.

  Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51582396

   

  คำถาม:

  Según el texto, …

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3 จากข้อความของบทความกล่าวว่า «Y los países donde más personas estudian

  español son Estados Unidos (8 millones) …» “และประเทศที่มีคนเรียนภาษาสเปนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา (8 ล้าน)”

  ดังนั้นข้อ 3. ที่ระบุว่า La mayoría de los alumnos de español son estadounidenses.

  “โดยส่วนใหญ่นักเรียนภาษาสเปนเป็นชาวอเมริกัน” จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง

  คำอธิบายข้อที่ไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. En Uruguay 3,4 millones de personas estudiaron español.
  “ในประเทศอุรุกวัย มีคนเรียนภาษาสเปน 3.4 ล้านคน” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่กล่าวว่า
  «Ese número equivale aproximadamente a la suma de la población de Chile (18,3 millones)
  con la de Uruguay (3,4 millones).» “ตัวเลขนั้นใกล้เคียงกับจำนวนประชากรรวม
  โดยประมาณของประเทศชิลี (18.3 ล้านคน) และประเทศอุรุกวัย (3.4 ล้านคน)” ซึ่งทั้งสองประเทศใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

  ข้อ 2. Más de la mitad de los alumnos de español son de Chile.
  “นักเรียนภาษาสเปนมากกว่าครึ่งมาจากประเทศชิลี” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่กล่าวว่า
  «Ese número equivale aproximadamente a la suma de la población de Chile (18,3 millones) …»
  ในที่นี้กล่าวถึงจำนวนประชากรของประเทศชิลี ไม่ได้กล่าวถึงผู้เรียนภาษาสเปนในประเทศชิลี

  ข้อ 4. En Brasil hay 6 millones de nativos de español.
  “ในประเทศบราซิลมีผู้พูดภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ 6 ล้านคน” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่กล่าวว่า
  «Y los países donde más personas estudian español son Estados Unidos (8 millones) y Brasil (6 millones) …»
  “และประเทศที่มีคนเรียนภาษาสเปนมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา (8 ล้าน) กับประเทศบราซิล (6 ล้าน)”