A-Level 87 Chi ภาษาจีน

โครงสร้างข้อสอบ

 • (ในข้อสอบมีข้อสอบฉบับตัวย่อ (ส่วนหน้า) และฉบับตัวเต็ม (ส่วนหลัง) ให้เลือกทำฉบับใดฉบับหนึ่ง)

 • สมรรถนะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

  1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

  2) ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม

  3) ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

  จำนวน: 50 ข้อ
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ

ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
25 ข้อ
ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม
15 ข้อ
ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์
10 ข้อ
รวม50 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • โจทย์/คำถาม : ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 

  1.护士量了我的________后说,我发高烧了。 

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การนำไปใช้

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำอธิบาย

  โจทย์ : หลังจากที่พยาบาลวัด ________ ของฉันแล้วพูดว่า ฉันมีไข้สูง

  1. 体温 : ความหมายสอดคล้องกับโจทย์

      体温: อุณหภูมิ (ร่างกาย)

  คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

  2. 气温 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      气温 : อุณหภูมิ (อากาศ)

  3. 温度 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      温度 : อุณหภูมิ (ของสิ่งต่างๆ)

  4. 温暖 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      温暖 : อบอุ่น

 • โจทย์/คำถาม : ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม

  1. 睡午觉是个好习惯,可以提高学习和工作的效率。但午睡不宜 过长,十五分钟到半个小时最好。

  作者想告诉我们 :

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำอธิบาย……………

  โจทย์ : ผู้เขียนอยากจะบอกอะไรพวกเรา

  3. 午睡时间不要太长

  จากข้อความของเนื้อหากล่าวว่า 但午睡不宜过长แต่ว่าการนอนตอนกลางวันนั้นไม่ควรนอนนานเกินไป

  ดังนั้นข้อ 3. 午睡时间不要太长 (การนอนตอนกลางวันอย่านานเกินไป) จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

  คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

  1. 午睡并不是好习惯 การนอนกลางวันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีเลยความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  

      เนื้อหาบทความในตอนต้นกล่าวว่า睡午觉是个好习惯” “การนอนกลางวันเป็นพฤติกรรมที่ดี

      ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด

  2. 睡觉对学习有好处 การนอนมีประโยชน์ต่อการเรียนความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   

      บทความไม่ได้กล่าวถึง睡觉” “การนอนแต่กล่าวถึง午睡” “การนอนกลางวัน

      ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด

  4. 午睡十五分钟最好 การนอนกลางวันดีที่สุดสิบห้านาทีความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  

      ในบทความกล่าวว่า十五分钟到半个小时最好การนอนกลางวัน สิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงดีที่สุด

      ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด 

 • โจทย์/คำถาม : ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

  1________小孩________大人,环境保护人人有责。

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การนำไปใช้

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำอธิบาย

  โจทย์ : ____เด็ก____ผู้ใหญ่ การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

  1. 不管……还是…… : ความหมายสอดคล้องกับโจทย์

      不管……还是…… : ไม่ว่า/ไม่ว่าจะหรือว่า… (ก็ตาม)  

  คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

  2. 不但……而且…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      不但……而且…… : ไม่เพียงแต่/ไม่เพียงแค่หากยัง/แ��มยัง

  3. 是……还是…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      ……还是…… : คือ/เป็น… (อย่างนี้) หรือว่า… (อย่างนั้น)

  4. 不是……就是…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

      不是……就是…… : ถ้าไม่ใช่/ไม่เป็นก็เป็น