A-Level 81 Thai ภาษาไทย

โครงสร้างข้อสอบ

 • 1) การอ่าน

  1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา

  1.2 การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ

  1.3 การตีความ

  1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน

  1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน

  1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน

  1.7 ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

 • 2) การเขียน

  2.1 การเรียงลำดับข้อความ

  2.2 การเรียงความ

  2.3 การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย

  2.4 การใช้เหตุผล

  2.5 การแสดงทรรศนะ

  2.6 การโต้แย้ง

  2.7 การโน้มน้าว

 • 3) การพูด การฟัง

  3.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด

  3.2 การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน

  3.3 การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

 • 4) หลักการใช้ภาษา

  4.1 การสะกดคำ

  4.2 การใช้คำตรงความหมาย

  4.3 ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง

  4.4 ประโยคสมบูรณ์

  4.5 ระดับภาษา

  4.6 การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย

  4.7 ชนิดของประโยคตามเจตนา

  4.8 คำที่มีความหมายตรง/อุปมา

  4.9 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

  4.10 ราชาศัพท์

 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ
50 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ข้อสอบภาษาไทย มี 4 ด้าน คือ

  1) การอ่าน

  2) การเขียน

  3) การพูด การฟัง 

  4) หลักการใช้ภาษาไทย

  ดังตัวอย่าง

  1. การอ่าน

  (1) ข้อใดเป็นข้อความเริ่มต้น/ข้อความสุดท้าย

  ก. การฟังเป็นทักษะแรกที่มนุษย์ใช้สื่อสาร

  ข. และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะอื่น ๆ ตามมา

  ค. ซึ่งในชีวิตประจำวันโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น

  ง. มนุษย์จะสื่อสารด้วยการฟังมากกว่า

  จ. การสื่อสารด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน 

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การอ่าน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ตัวเลือก 5 มีความเหมาะสมมากที่สุด 

  ตัวเลือก 2 และ 3 ไม่สามารถเริ่มต้นข้อความได้ 

  ตัวเลือก 1 ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อความสุดท้าย

  ตัวเลือก 4 ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อความอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 • 2. การเขียน

  (2) ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การเขียน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  ความรู้

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำที่เขียนผิดคือวิพากย์วิจารณ์ 

  ที่ถูกต้องคือวิพากษ์วิจารณ์

 • 3. การพูด การฟัง

  (3) คำขวัญที่กล่าวมานี้ ข้อใดมีกลวิธีที่ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การพูด การฟัง

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ตัวเลือกอื่น ไม่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ

  สำหรับตัวเลือก 4 มีความหมายเชิงเปรียบเทียบระหว่างข้อดีกับข้อเสีย

 • 4. หลักการใช้ภาษาไทย

  (4) ข้อใดไม่เป็นประโยค

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : หลักการใช้ภาษา

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ตัวเลือกนี้ เป็นเพียง วลี