A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระฟิสิกส์

โครงสร้างข้อสอบ

 • กลศาสตร์

  1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

  2. การเคลื่อนที่แนวตรง

  3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

  4. สมดุลกลของวัตถุ

  5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

  6. โมเมนตัมและการชน

  7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

  8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

  จำนวน: 8 - 10 ข้อ
 • คลื่นกล และแสง

  9. คลื่น

  10. เสียง

  11. แสง

  จำนวน: 5 - 7 ข้อ
 • ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  12. ไฟฟ้าสถิต

  13. ไฟฟ้ากระแส

  14. แม่เหล็กและไฟฟ้า

  15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  จำนวน: 6 - 8 ข้อ
 • อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร

  16. ความร้อนและแก๊ส

  17. ของแข็งและของไหล

  จำนวน: 3 - 5 ข้อ
 • ฟิสิกส์แผนใหม่

  18. ฟิสิกส์อะตอม

  19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

  จำนวน: 3 - 5 ข้อ
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

 • หมายเหตุ

  1. ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  2. ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน
25 ข้อ
ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข / 25 คะแนน
5 ข้อ
รวม30 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ตัวอย่างที่ 1 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์หนึ่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ

  กำหนดให้

  มวล 1   เทียบเท่ากับพลังงาน 932 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์

  เป็นมวลของคาร์บอน ในหน่วย

  เป็นมวลของนีออน ในหน่วย

   เป็นมวลของฮีเลียม ในหน่วย

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดใด และ พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์มีค่าเท่าใด 

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เป็นการรวมกันของนิวเคลียสของคาร์บอน-12 ที่มีมวลเบา ทำให้ได้นิวเคลียสใหม่ คือ นีออน-20 ที่มีมวลมากกว่าเดิม

  ดังนั้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้คือ ฟิวชัน โดยพลังงานที่ได้จากฟิวชันนี้หาได้จากพลังงานที่เทียบเท่าส่วนพร่องมวลของปฏิกิริยานี้ ดังนี้ 

  หาส่วนพร่องมวล จากผลต่างระหว่างมวลรวมก่อนกับหลังเกิดปฏิกิริยา จะได้

  เนื่องจากส่วนพร่องมวลมีหน่วยเป็น ดังนั้น หาพลังงานในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ที่เทียบเท่าส่วนพร่องมวล จากสมการ 

 • ตัวอย่างที่ 2 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  คลื่นดล 2 คลื่น มีรูปร่างแตกต่างกัน เคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที โดยรูปร่างของคลื่นที่ t = 0 s เป็นดังภาพที่ 1 และเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเป็นดังภาพที่ 2

  คลื่นทั้งสองเกิดการแทรกสอดโดยคลื่นรวมมีแอมพลิจูดมากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที และภาพที่ 2 เป็นรูปร่างของคลื่นเมื่อผ่านไปกี่วินาที ตามลำดับ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  กำหนดให้คลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปด้านขวามีสีแดง คลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมีสีน้ำเงิน และคลื่นที่มีการรวมกันมีสีม่วง

  ทั้งนี้ รูปร่างคลื่น ณ เวลาต่าง ๆ เป็นดังนี้

  เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที คลื่นทั้งสองขยับในทิศทางตรงกันข้ามโดยคลื่นสีแดงเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ 6 เมตร ส่วนคลื่นสีน้ำเงินเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ 6 เมตร ทำให้ส่วนหลังของคลื่นสีแดงแทรกสอดกับคลื่นสีน้ำเงินแบบเสริมกัน จึงเกิดคลื่นรวมดังภาพข้างต้น

  เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที คลื่นทั้งสองขยับในทิศทางตรงกันข้ามโดยคลื่นสีแดงเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ 10 เมตร ส่วนคลื่นสีน้ำเงินเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ 10 เมตร ทำให้รูปร่างคลื่นเป็นดังสถานการณ์ในภาพที่ 2 ดังนั้น ตัวเลือก 3 จึงถูกต้อง

 • ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  ลวดตัวนำยาวอนันต์สองเส้นวางตัวขนานกัน โดยกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านลวดแต่ละเส้นมีค่าเท่ากัน ถ้าให้ ณ เวลาเริ่มต้น อิเล็กตรอนอยู่ในระนาบเดียวกับลวดตัวนำทั้งสองเส้นที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลวดทั้งสอง พิจารณาสถานการณ์และการบรรยายแนวโน้มการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 3 กรณี ต่อไปนี้

  กำหนดให้ทิศทางต่าง ๆ เป็นดังนี้

  กรณีใดบรรยายแนวโน้มการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้ถูกต้อง

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบลวดตัวนำนั้น ทิศทางเป็นไปตามกฎมือขวา โดยใช้นิ้วหัวแม่มือของมือขวาชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้า จากนั้นกำมือขวารอบลวดตัวนำเส้นตรง ทิศทางการวนของนิ้วทั้งสี่จะแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก
  เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า q มีความเร็ว เคลื่อนที่ภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีทิศทางไม่ขนานกับความเร็ว
  จะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคนั้น โดยขนาดของแรงเป็นไปตามสมการ
  โดยทิศทางของแรง เป็นไปตามกฎมือขวาขึ้นอยู่กับทิศทางของ และ ที่กระทำต่อกันด้วยมุม

  พิจารณาแต่ละกรณีได้ดังต่อไปนี้
  กรณี ก. : สนามแม่เหล็กเนื่องมาจากลวดตัวนำทั้งสองที่ตำแหน่งกึ่งกลางมีทิศพุ่งออกจากกระดาษ
  ทำให้เกิดแรงแม่เหล็กกระทำกับประจุลบที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาในทิศพุ่งเข้าหาลวด A
  ดังนั้น กรณี ก. จึงถูกต้อง

  กรณี ข. : สนามแม่เหล็กเนื่องมาจากลวดตัวนำทั้งสองที่ตำแหน่งกึ่งกลางมีค่าเป็นศูนย์ (กระแสไฟฟ้า I ในแต่ละเส้นลวดไปในทิศเดียวกันทำให้สนามแม่เหล็กลัพธ์เป็นศูนย์) จึงไม่เกิดแรงแม่เหล็กกระทำกับอิเล็กตรอน ดังนั้น กรณี ข. จึงถูกต้อง

  กรณี ค. : ไม่มีแรงแม่เหล็กกระทำกับอิเล็กตรอนเนื่องจากอิเล็กตรอนไม่มีความเร็ว อิเล็กตรอนจึงไม่เคลื่อนที่
  ดังนั้น กรณี ค. จึงถูกต้อง

 • ตัวอย่างที่รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  เครื่องจักรทำงานโดยการลากวัตถุไปบนพื้นระดับด้วยแรงที่มีทิศทางขนานกับพื้น ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ลากกับตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นดังกราฟ

  ถ้าเครื่องจักรใช้เวลา 1 นาที 30 วินาที ในการลากวัตถุมวล 30 กิโลกรัม จากตำแหน่ง 0 เมตร ไปถึงตำแหน่ง 50 เมตร กำลังเฉลี่ยของแรงที่ใช้ลากวัตถุของเครื่องจักรในช่วงดังกล่าวมีค่ากี่วัตต์

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  5 วัตต์

  คำอธิบาย

  หางานเนื่องจากแรงของเครื่องจักรโดยการหาพื้นที่ใต้กราฟจากตำแหน่ง 0 เมตร ถึงตำแหน่ง 50 เมตร  ซึ่งแบ่งออก
  ได้เป็น 2 ช่วง ดังภาพ จากนั้นนำงานที่ได้ไปหารด้วยเวลาที่ใช้ เพื่อหากำลังของแรงที่ใช้ลากวัตถุของเครื่องจักร

  ช่วงที่ 1 จากตำแหน่ง 0 เมตร  ถึง 40 เมตร งานเนื่องจากแรงของเครื่องจักรมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟในส่วนที่แรเงาหมายเลข ซึ่งมีค่าเท่ากับ

    

  ช่วงที่ 2 จากตำแหน่ง 40 เมตร ถึง 50 เมตร งานเนื่องจากแรงของเครื่องจักรมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟในส่วนที่แรเงาหมายเลข ซึ่งมีค่าเท่ากับ

  งานทั้งหมดเนื่องจากแรงของเครื่องจักรในช่วงเวลา 1 นาที 30 วินาที นี้มีค่าเท่ากับ

   

  หากำลังเฉลี่ยของแรงที่ใช้ลากวัตถุของเครื่องจักรจากสมการ  โดย

  แทนค่า จะได้

 • ตัวอย่างที่ 5 รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  หญิงคนหนึ่งยิงลูกหินด้วยหนังสติ๊กออกไปในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น 50 เมตรต่อวินาที จากระดับความสูง 100 เมตร ดังภาพ

  เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที หลังจากลูกหินเริ่มเคลื่อนที่ ลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  คำตอบที่ถูกคือ 80.4 เมตร

  จากสถานการณ์ที่โจทย์กำหนด สามารถหาการกระจัดในแนวดิ่งได้ โดยใช้สมการ

  ดังนั้น ลูกหินจะอยู่ที่ตำแหน่งความสูง -19.6 เมตร เทียบกับจุดเริ่มต้น หรือต่ำกว่าจุดที่ยิง 19.6 เมตร
  จะได้ว่าที่เวลา 2 วินาที ลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ

  ดังนั้น ที่เวลา 2 วินาที หลังจากลูกหินเคลื่อนที่ ลูกหินจะอยู่สูงจากพื้น 80.4 เมตร