A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โครงสร้างข้อสอบ

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน
25 ข้อ
ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข / 25 คะแนน
5 ข้อ
รวม30 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ตัวอย่างที่ 1 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

 • ตัวอย่างที่ 2 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

 • ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  ในการประชุมครั้งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 185 คน และต้องมีการลงมติสองเรื่องจากการลงมติ พบว่า ในการลงมติแต่ละเรื่อง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ลงคะแนน ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบในเรื่องแรก 145 คน และมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบในเรื่องที่สอง 100 คน
  ถ้าจำนวนผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องเป็นสามเท่าของจำนวนผู้ลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบทั้งสองเรื่อง แล้วมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องกี่คน

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

 • ตัวอย่างที่รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  กำหนดฟังก์ชันแสดงค่าบริการขนส่งพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ไปประเทศจีนของบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหนึ่ง ดังนี้

  เมื่อ  แทนค่าบริการขนส่งพัสดุที่มีน้ำหนัก  กิโลกรัม ( บาทต่อชิ้น ) 

  ถ้าใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทนี้ในการส่งพัสดุไปประเทศจีน 2 ครั้ง 

  โดย  ครั้งที่หนึ่งส่งพัสดุ 1 ชิ้น ที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม และ

          ครั้งที่สองส่งพัสดุ 1 ชิ้น ที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม  

  แล้วต้องจ่ายค่าบริการในการขนส่งพัสดุ 2 ครั้งนี้ รวมกันกี่บาท

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  1,400 บาท

  คำอธิบาย

  ค่าบริการในการส่งพัสดุครั้งที่หนึ่งที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม เท่ากับ 400 บาท

  ค่าบริการในการส่งพัสดุครั้งที่สองที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 บาท

  ดังนั้น  ต้องจ่ายค่าบริการในการขนส่งพัสดุ 2 ครั้งนี้ รวมกัน 1,400 บาท

 • ตัวอย่างที่ 5 รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่อ่านหนังสือในหนึ่งสัปดาห์ของนักเรียน
  จำนวน 22 คน แสดงด้วยแผนภาพจุดได้ดังนี้

  ควอร์ไทล์ที่ 3 ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่ชั่วโมง

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม