A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

โครงสร้างข้อสอบ

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน
25 ข้อ
ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข / 25 คะแนน
5 ข้อ
รวม30 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • ตัวอย่างที่ 1 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งวางแผนที่จะลดกำลังการผลิตสินค้าในแต่ละเดือน โดยจำนวนขวดของเครื่องดื่มที่จะผลิตในเดือนถัด ๆ ไป จะลดลงร้อยละ 3 ของจำนวนขวดของเครื่องดื่มที่ผลิตในเดือนก่อนหน้า ถ้าเดือนมกราคม 2565 บริษัทมียอดการผลิตเครื่องดื่มจำนวน 500,000 ขวด แล้วเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทนี้จะมียอดการผลิตเครื่องดื่มกี่ขวด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

 • ตัวอย่างที่ 2 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  พิจารณาข้อความในแต่ละข้อได้ดังนี้

   

  ดังนั้น ข้อที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือก 2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

 • ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

  ให้  เเละ  เป็นประพจน์

  ถ้ารูปแบบของประพจน์มีค่าความจริง แสดงดังตาราง

  แล้ว () สมมูลกับรูปแบบของประพจน์ในข้อใด

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  พิจารณาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ ()  ได้ดังนี้

  พิจารณาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ในตัวเลือกแต่ละข้อได้ดังนี้

  จากตารางค่าความจริง จะได้ว่า ()  สมมูลกับ

   

 • ตัวอย่างที่รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  เจ้าของฟิตเนสแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจกำไรต่อวัน พบว่า ฟังก์ชันแสดงกำไรต่อวัน

  เมื่อมีผู้ใช้บริการ  pastedGraphic.png  คนต่อวัน เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง โดยที่

  • ในวันที่ไม่มีผู้ใช้บริการ จะขาดทุน 4,000 บาท
  • ในวันที่มีผู้ใช้บริการ 10 คน จะมีรายได้เท่ากับต้นทุน
  • ในวันที่มีผู้ใช้บริการ 30 คน จะได้กำไร 2,000 บาท

  ฟิตเนสแห่งนี้จะมีกำไรต่อวันสูงสุดเท่ากับกี่บาท

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  2,250 บาท

 • ตัวอย่างที่ 5 รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

  ให้จำนวนเชิงซ้อน z มีส่วนจินตภาพเป็น 124

  ถ้า n เป็นจำนวนนับ ซึ่ง

  แล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าใด

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม