A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส

โครงสร้างข้อสอบ

 • สมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร

  1) ทักษะการสื่อสารทั่วไป

  • การใช้คำศัพท์และสำนวน
  • การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

  2) การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน

  3) ความสามารถในการอ่าน

  4) ความสามารถในการเขียน

  จำนวน: 50 ข้อ
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)

  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ

ทักษะการสื่อสารทั่วไป
- การใช้คำศัพท์และสำนวน
5 ข้อ
- การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
10 ข้อ
การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน
10 ข้อ
ความสามารถในการอ่าน
15 ข้อ
ความสามารถในการเขียน
10 ข้อ
รวม50 ข้อ
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

 • 1. ทักษะการสื่อสารทั่วไป

  (1) การใช้คำศัพท์และสำนวน

  Actuellement, de plus en plus de gens suivent des cours à distance pour __________ un diplôme ou une meilleure qualification professionnelle.

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การใช้คำศัพท์และสำนวน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  ความเข้าใจ

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล เลือกคำกริยาให้สอดคล้องกับบริบท

  ปัจจุบันคนเรียนทางไกลเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับปริญญาหรือเพื่อเพิ่มคุณวุฒิด้านวิชาชีพ

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3 obtenir มีความหมายว่า รับปริญญาบัตรการศึกษา

  … obtenir un diplôme ou une meilleure qualification professionnelle

  เหตุผล ตัวลวงไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. gagner ชนะ เช่น ชนะการแข่งขัน

  ข้อ 2. atteindre บรรลุเป้าหมาย เช่น ความสำเร็จจากการแข่งขัน

  ข้อ 4. étudier เรียน เช่นเรียนวิชาต่างๆ เรียนภาษาฝรั่งเศส

  ดังนั้นข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 ความหมายไม่สอดคล้อง

 • (2) การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

  Alice : Tu sais, Frédéric va se marier avec sa copine, Claudine.

  Lina : __________ ! Cette jeune femme est charmante et très sympa.

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  ความเข้าใจ

  ง่าย

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล เลือกประโยคอุทานให้สอดคล้องกับบริบท

  การสนทนาระหว่าง Alice และ Lina เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ Frédéric จะแต่งงานกับแฟนสาว Claudine

  Lina ได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้โดยกล่าวว่า Claudine เป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์และอัธยาศัยดี

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 4

  Quelle chance ! โชคดีจังเลย

  Quelle chance ! Cette jeune femme est charmante et très sympa.

  เหตุผล ตัวลวงไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. Quelle affaire !

  เรื่องราวอะไรเช่นนี้

  ข้อ 2. Quelle misère !

  น่าเวทนาอะไรเช่นนี้

  ข้อ 3. Quelle horreur !

  น่าขยะแขยงอะไรเช่นนี้

  ดังนั้นข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ความหมายไม่สอดคล้องกับการสื่อสารในบริบท

 • 2. การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน

  La police a arrêté trois suspects __________ une enquête sur un réseau de trafic de drogue.

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การนำไปใช้

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล

  เติมโครงสร้างและคำเชื่อมตรรกะในประโยค (connecteurs logiques) ให้ถูกต้อง

  ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 คน สืบเนื่องจากการสืบสวนเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด

  ประโยคที่ให้มาแสดงถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันหรือมีผลสืบเนื่องกัน เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในอดีตก่อนเหตุการณ์ที่ 2

  คำเชื่อมที่ถูกต้องคือ

  ข้อที่ 3 « à la suite de » ซึ่งแปลว่า หลังจาก / สืบเนื่องจาก

  โครงสร้างที่ใช้ : à la suite de + groupe nominal

  เหตุผล ตัวลวงไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. parce qu’ ความหมาย เพราะว่า

  ข้อ 2. bien qu’ ความหมาย ถึงแม้ว่า

  ข้อ 4. à l’exception d’ ความหมาย ยกเว้นว่า

  ดังนั้น ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 จึงเป็นคำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้กับบริบทที่ให้มาในโจทย์

 • 3. ความสามารถในการอ่าน

  Rapide et pratique, le paiement sans contact permet de régler ses achats sans avoir besoin d’insérer sa carte bancaire dans le terminal de paiement du commerçant ni de composer son code confidentiel. Ainsi, grâce au système de lecture à distance du code QR, nous risquons moins d’être infecté par le COVID-19.

  Le code QR est avantageux parce qu’  __________ .

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การวิเคราะห์

  ยาก

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล บทอ่านประเภทการบอกข้อมูล ข่าวสาร Texte informatif บทอ่านนี้บอกข้อมูลประโยชน์ของระบบอ่านรหัส QR ระยะไกล

  ความหมายบทอ่าน

  ทั้งรวดเร็วและสะดวก การจ่ายเงินโดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยทำให้สามารถจ่ายเงินโดยไม่ต้องเสียบบัตรเครดิตและไม่ต้องกดรหัสส่วนตัว ดังนั้น ประโยชน์ของระบบอ่านรหัส QR ระยะไกล ทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงในการติดโควิด-19

  คำถาม

  การใช้ QR-Code มีประโยชน์ เพราะ _________

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 2

  il permet d’éviter le contact avec des appareils.

  เหตุผล QR-Code ทำให้ไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องรูดบัตร”

  เหตุผล ตัวลวงไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. on doit utiliser la carte bancaire.

  เราต้องใช้บัตรเครดิต

  ข้อ 3. on n’est pas obligé de payer le commerçant.

  เราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับพ่อค้า/แม่ค้า

  ข้อ 4. il risque de transmettre davantage le COVID-19.

  การใช้ QR-Code เสี่ยงในการกระจายเชื้อโควิด 19 ให้กับผู��อื่น

  ดังนั้น คำตอบข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4   ไม่ถูกต้องตามเนื้อหาของบทอ่าน

 • 4. ความสามารถในการเขียน

  Nous avons raté notre avion parce que/qu’  __________ .

  คำตอบ

  คลิกเพื่อดูเฉลย →

  เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการเขียน

  ระดับการวัดระดับความยาก

  การนำไปใช้

  ปานกลาง

  เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

  เหตุผล

  ความสามารถในการเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุและผลโดยใช้คำสันธาน parce que

  เราพลาดเที่ยวบินเพราะว่า __________

  คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 4 เพื่อนของเราคนหนึ่งมาถึงสนามบินช้ามาก

  une de nos amis est arrivée très en retard à l’aéroport.

  เหตุผล ตัวลวงไม่ถูกต้อง

  ข้อ 1. nos amis sont partis en vacances.

  เพื่อนๆของเราเดินทางไปพักผ่อน

  ข้อ 2. l’avion a décollé à l’heure.

  เครื่องบินออกตรงเวลา

  ข้อ 3. une de nos amis est sortie très tôt de chez elle.

  เพื่อนของเราคนหนึ่งออกจากบ้านของเธอเช้ามาก

  ดังนั้น คำตอบข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3  ไม่เป็นเหตุผลตามปริบทของประโยคที่กำหนดให้